11. Kunifuchs Treffen vom 23.6.17 bis 25.6.17 in Luzna u Rakovnika