Kies zum Betonwerk (Oberlausitzbahn V7)

Kies zum Betonwerk (Oberlausitzbahn V7)

Fiktive DR-Aufgabe

Aufgabenautor: Tally